چگونه برای عکس انداختن دوربین را در دست خود قرار دهیم

چگونه برای عکس انداختن دوربین را در دست خود قرار دهیم

چگونه برای عکس انداختن دوربین را در دست خود قرار دهیم

 

 

 

 

 


دوربین با دست راست بگیردید و انگشت اشاره خود را روی دکمه شاتر بگذارید . باید طوری دوربین را در دست خود بگیرید که که انگشت اشاره خود را بدمن تغیی دادن حالت انگشت ها دکمه شاتر را برای عکس گرفتن بزنید
با دست چپ خود لنز دوربین را بگیرید باید تا قادر باشید انگشتان دست چپ حلقه های فوکوس و زوم را بچرخانید. بدنه دوربین را با دست راست بگیرید .
برای بی حرکت ماندن ارنج خود را به بدن خود تکیه دهید . زیرا اگر دستان شما رها باشد عکس های شما با لرزش دستان خراب می شود
برای گرفتن عکس پرتره باید دستان خود طوری قرار دهید که دکمه شاتر در بالا قرار گیرد.
زمانی که از نمایاب (Visor) دوربین نگاه می کنید دوربین را به ابروی خود تکیه دهید. این کار باعث می شود که دوربین تکیه گاه ثابت داشته باشد و با لرزش دست عکس شما خراب نشود
برای تعادل گرفتن بهتر کمی پا های خود را از هم فاصله دهید . اگر برای عکس گرفتن مجبورید خم شوید، یک پا را کمی جلوتر قرار دهید تا استحکام و تعادل بهتری داشته باشید .
دم و بازدم خود را کنترل کنید و ارام و منظم نفس بکشید تا در هنگام گرفتن عکس دوربین دست شما نلرزد
وقتی می خواهید به حالت نشسته عکس بگیرید، یک پای خود را بالا بیاوید، با این کار می توانید خود را به شکل یک سه پایه در آورید. آرنج خود را بر روی زانوی پایی که بالا آورده اید قرار دهید و اتصالی بین پا و دست ایجاد کنیداین راه بهترین را برای جلوگیری از لرزش دست و بهتر حالت عکس گرفتن در این مدل عکس ها می شود
اگر سطحی رو به روی خود پیدا کردید ، آرنج خود را روی آنقرار دهید استحکام بهتری داشته باشید. به دنبال سطوح صاف مانند دیوار و یا میز برای این کار باشید.
از دیوارها استفاده کنید و به انها تکیه دهید تا بتوانید دوربین را محکم تر بگیرید. اگر می خواهید بدون استفاده از سه پایه با سرعت شاتر پایین عکس بگیرید.